Doug Cutting by Peter Adams.

Doug Cutting

Doug Cutting - San Francisco, California